Polityka prywatności oraz plików cookies

Szanowni Państwo!

Z uwagi na fakt, iż prowadząc działalność przetwarzamy Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informację o zakresie i zasadach takiego przetwarzania.

Dane administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samuel Cichy, działający jako AUTOSERWIS JUGOSŁOWIAŃSKA SAMUEL CICHY, ul. Jugosłowiańska 56, 60-149 Poznań, zwany dalej także Administratorem.

Kontakt ze Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez kanały komunikacji opisane w zakładce Kontakt na stronie jugoslowianska.pl

Czyje dane przetwarzamy i w jakim celu?

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą poszczególnych kategorii osób. Prosimy o zapoznanie się także z informacją wspólną.

1. Kandydaci do pracy

Przesyłając lub doręczając nam CV w odpowiedzi na nasze ogłoszenie rekrutacyjne wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym procesie rekrutacyjnym, którego dotyczy ogłoszenie.

Jeśli chcą Państwo, abyśmy zachowali Państwa dane osobowe także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, dobrowolne ale konieczne jest zamieszczenie przez Państwa w zgłoszeniu następującego oświadczenia: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AUTOSERWIS JUGOSŁOWIAŃSKA SAMUEL CICHY moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonych procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacją o zasadach przetwarzania moich danych i wiem, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie”. Jeśli nie chcą Państwo udzielić zgody bezterminowej, w swoim oświadczeniu mogą Państwo nadto wskazać czas udzielenia zgody. Podkreślamy, że brak wyrażenia takiej zgody nie wpłynie w jakikolwiek negatywny sposób na ocenę Państwa zgłoszenia w procesie rekrutacyjnym, którego Państwa zgłoszenie dotyczy.

Analogicznie, w sytuacji w której składają Państwo swoje CV z własnej inicjatywy i bez naszego ogłoszenia, konieczne jest udzielenie nam takiej samej zgody. Zastrzegamy przy tym, że Państwa CV przekazane z własnej inicjatywy, może przez nas w ogóle nie być przetwarzane i zostać od razu usunięte.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy i Państwa zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują, a nadto, jeśli wyrażą na to Państwo wyraźną, dobrowolna zgodę, na potrzeby innych, przyszłych rekrutacji. Podanie przez Państwa danych jest konieczne dla uwzględnienia Państwa aplikacji w procesie rekrutacji. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres publikacji ogłoszenia oraz w toku późniejszego procesu rekrutacyjnego, który trwa nie dłużej niż miesiąc od daty wyznaczonej na składanie CV. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub ustania naszej potrzeby prowadzenia rekrutacji.

2. Pracownicy i członkowie rodzin

Państwa dane osobowe przetwarzamy podstawie przepisów kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych w celu wykonania zawartej z Państwem umowy i w konsekwencji w celu realizacji nałożonych na nas obowiązków prawnych. W szczególności Państwa dane przetwarzamy w celu przydzielania i rozliczania zadań, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, podatkowej i ubezpieczeniowej, realizacji świadczeń wynikających z prawa pracy,  prowadzenia innych postępowań wynikających z prawa pracy, prowadzenia szkoleń. Jeśli zajdzie sytuacja, że Państwa dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, będzie to następować w celu określonym zgodą. Podkreślamy, że jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, udzielenie nam przez Państwa zgody jest zawsze w pełni dobrowolne i bez jakichkolwiek konsekwencji w przypadku odmowy zgody.

Okres przetwarzania danych dla różnych celów jest odmienny:

  • dane dla celu wykonania umowy – przez okres zatrudnienia,
  • dla celu przechowywania akt osobowych – przez okres wynikający z aktualnych przepisów prawa,
  • dla celu prowadzenia dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej, w tym w celu możliwości wykazania przestrzegania prawa ubezpieczeń społecznych i podatkowego – przez okresy przedawnienia zobowiązań,

Na podstawie i w zakresie w jakim wynika to z przepisów prawa pracy przetwarzamy także podane nam dane dzieci pracowników, obejmujące imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy i wyłącznie w tym celu. Dane te przetwarzamy przez okres zatrudnienia pracownika, lub – jeśli zdarzenia te wystąpią wcześniej – w odniesieniu do danych dzieci, do czasu, kiedy jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień.

Dane osoby wskazanej do kontaktu w celu poinformowania o nadzwyczajnym zdarzeniu dotyczącym pracownika przetwarzamy wskazując jako podstawę okoliczność, iż przetwarzanie to jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów innej osoby fizycznej, to jest danego pracownika. Dane te przetwarzamy przez okres zatrudnienia pracownika, ale podkreślamy także, że jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania, dane osoby do kontaktu zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa tego rodzaju żądania.

3. Kontrahenci (klienci, dostawcy) i ich pracownicy / przedstawiciele.

a) W stosunku do tych z Państwa, z którymi łączą nas bieżące umowy lub z którymi pozostajemy w bieżących relacjach handlowych, przetwarzamy dane w celu wykonania umów, jak i w celu przedstawienia odpowiedzi na Państwa, składane w różnej formie, zapytania ofertowe. Podstawa dla tego przetwarzania, została określona w art. 6 ust. 1b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Dane w tym celu i na tej podstawie przetwarzamy przez okres trwania umowy lub bieżącej współpracy. Dane w przypadku odpowiedzi na zapytania ofertowe, jeśli nie doprowadziły do zawarcia umowy, a brak jest innej podstawy przetwarzania, przetwarzamy przez czas trwania negocjacji.

b) Szanowni Klienci

Za Państwa dobrowolną zgodą i w zakresie tej zgody możemy przetwarzać Państwa dane w celu oferowania Państwu usług, w tym w celu przypomnienia o wykonaniu koniecznych przeglądów, serwisu. Podkreślamy, iż w każdym czasie mogą Państwo swoją zgodę wycofać, kontaktując się z nami poprzez wskazane w zakładce KONTAKT kanały komunikacji.

W stosunku do tych z Państwa, z którymi łączą nas lub łączyły umowy, bądź jeśli doszło do zaistnienia innego zdarzenia podatkowego, przetwarzamy dane na podstawie przepisów prawa podatkowego, w celu wykonania prawnego obowiązku prowadzenia dokumentacji i ewidencji podatkowej. Okres przetwarzania tych danych określony jest w przepisach prawa podatkowego i wynosi zasadniczo 5 lat od końca danego roku podatkowego.

c) Dane dostawców, podwykonawców i innych kooperantów przetwarzamy także w celu kontynuowania współpracy w zakresie szerszym, niż wyżej wskazany, to jest wobec naszych dostawców w celu składania zapytań ofertowych, wobec naszych kooperantów w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, zaś wobec naszych odbiorców biznesowych w celu zapytań o możliwość przedstawienia aktualnej oferty lub aktualizowania naszych danych. Podstawą tego przetwarzania są jest nasz prawnie uzasadnione interesy, wyrażający się w możliwości inicjowania relacji handlowych, prowadzenia rokowań i składania ofert. Państwa dane przetwarzamy przez okres istnienia naszej wyżej wskazanej uzasadnionej potrzeby nawiązywania relacji handlowych.

Podstawą do przetwarzania danych pracowników lub przedstawicieli naszych kontrahentów, przez okresy wyżej wskazane, jest prawnie uzasadniony interes, wyrażający się w pierwszej kolejności w obowiązku wykonania umowy, prawie do składania ofert lub zapytań ofertowych, co łączy się z koniecznością współpracy z konkretnymi osobami, działającymi w imieniu naszego kontrahenta.

Podanie przez Państwa danych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy, jednak w zakresie danych dla celów podatkowych lub niektórych danych przetwarzanych dla potrzeb wykonania umowy, na przykład stanowiących obowiązkowy element dokumentacji wykonawczej, podanie przez Państwa danych jest obowiązkiem prawnym, bez którego wykonanie umowy czy też wystawienie dokumentu podatkowego byłoby niemożliwe.

4. Osoby współdziałające w ramach realizowanych przez nas projektów i inwestycji, inni wykonawcy, podwykonawcy naszych kontrahentów.

a) w stosunku do tych z Państwa, z którymi nie łączą nas umowy, ale z którymi spotykamy się przy okazji naszych prac, a z uwagi na potrzebę współpracy lub inne nasze potrzeby, konieczna jest przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy dane w oparciu nasz uzasadniony prawnie interes jakim jest albo ciążący na nas obowiązek wykonania umowy zawartej z osobą trzecią albo prawo do żądania wykonania umowy przez osobę trzecią, w tym zapewnienie możliwości udokumentowania tego wykonania. Oczywiście często taka współpraca przeradza się w trwałe nawiązanie relacji handlowych, a przez to podstawa przetwarzania danych ulega zmianie, zgodnie z punktem 3 powyżej.

Państwa dane osobowe w tym zakresie przetwarzamy przez czas wykonywania umowy zawartej z osobą trzecią, a następnie, tam gdzie jest to potrzebne, przez czas powiązany z terminami przedawnienia roszczeń.

Podanie przez Państwa danych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne wykonania umowy przez nas lub osobę trzecią. Podobnie jak dane naszych kontrahentów Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom współuczestniczącym w procesie wykonywania umowy, np.. zamawiającym lub podwykonawcom.

Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim są one przetwarzane:

  • dane w procesach księgowych przechowywane są zasadniczo przez okres 5 lat od końca danego roku podatkowego,
  • w przypadku zawarcia umowy, dane w tym zakresie przetwarzamy przez czas jej wykonania a następnie przez czas powiązany z terminami przedawnienia roszczeń,
  • dane na potrzeby inicjowania relacji handlowych przetwarzane są do czasu ustania potrzeby, zaś dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do czasu jej wycofania lub ustania potrzeby po naszej stronie.

5. Osoby objęte monitoringiem wizyjnym.

Informujemy, iż na podstawie art. 222 kodeksu pracy i z powołaniem się na nasz uzasadniony interes wprowadziliśmy w odpowiednim trybie na terenie przedsiębiorstwa monitoring wizyjny. Nagrania z monitoringu przechowujemy przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, powyższy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zakres monitoringu wizyjnego obejmuje zarówno teren zakładu pracy, jak i teren wokół zakładu pracy, z wyłączeniem: pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek. Szczegółowe obszary objęte monitoringiem oznaczone są wyraźnymi symbolami informującymi o stosowaniu monitoringu.

Informujemy, że nie są stosowane środki automatycznego rozpoznawania osób lub ich śledzenia.

Wspólny cel przetwarzania

Niezależnie od wyżej wskazanych celów, w stosunku do osób, z którymi zostały zawarte umowy lub doszło do zdarzeń, które mogą prowadzić do powstania roszczeń, przetwarzamy dane osobowe w celu potwierdzenia wykonania umowy i obrony przed roszczeniami, względnie w celu dochodzenia roszczeń, gdzie podstawą jest nasz uzasadniony interes, wyrażający się w prawie do sądu. Okres przechowywania tych danych powiązany jest z odpowiednimi okresami przedawnienia roszczeń. Na etapie zawierania umów, z wyłączeniem umów o pracę, w oparciu o nasz prawny interes związany z bezpieczeństwem obrotu lub w oparciu o Państwa zgodę, możemy przetwarzać dane w zakresie ustalenia wiarygodności handlowej.

Co dodatkowo powinni Państwo wiedzieć, jeśli danych nie pozyskaliśmy od Państwa bezpośrednio?

W naszej działalności przetwarzamy niekiedy dane osobowe, których nie przekazali nam Państwo bezpośrednio. Najczęściej dzieje się to w sytuacji kiedy:

  • poszukujemy nowych kontaktów biznesowych w celu zakupu towarów, zlecenia prac, nawiązania współpracy,
  • w toku wykonywania przez nas umowy zamawiający lub inni wykonawcy przekazują nam Państwa dane w celu wykonania umowy, koordynowania prac, rozliczenia prac lub z innych podobnych przyczyn,
  • nasi kontrahenci polecają nam Państwa usługi, zachęcając do zainicjowania kontaktów handlowych lub pracowniczych.

W takiej sytuacji przetwarzamy dane: identyfikacyjnych, adresowe, kontaktowych, dotyczące świadczonych przez Państwa usług lub prowadzonej działalności względnie posiadanych kompetencji.

Źródłem danych są odpowiednio albo Państwa publicznie prezentowane profile, wizytówki, strony internetowe, albo nasi kontrahenci / inni wykonawcy, przekazujący nam Państwa dane.

W pozostałym zakresie, prosimy o zapoznanie się z wyżej przedstawioną informacją, dotyczącą poszczególnych grup posiadaczy danych osobowych.

Kto może być odbiorcą Państwa danych?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z którymi współpracujemy w zakresie: dostawy i obsługi systemów informatycznych, dostawcom oprogramowania np. kadrowego, księgowego, portalom rekrutacyjnym, firmom szkoleniowym, biurom informacji gospodarczej,  firmom kurierskim, agencjom ochrony, kancelariom prawnym i windykacyjnym, firmom archiwizującym dane i zajmującym się ich niszczeniem oraz pozostałym usługodawcom wspierającym nas w działalności, jak również w przypadku zaistnienia podstawy prawnej, odpowiednim organom władzy publicznej. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich.

Państwa prawa i pozostałe informacje

Państwa dane nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Nie podejmujemy żadnych istotnych dla Państwa decyzji w oparciu o jakiekolwiek automatyczne przetwarzanie danych.

Mają Państwo, na warunkach określonych we właściwych przepisach, prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem wskazanym powyżej lub mailowo na adres wskazany na wstępie informacji. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa